Tag: Mahagadhimai

Gadhimai Temple, Bariyarpur Bara

Gadhimai temple is the temple of the goddess Gadhimai Devi located in

Kalaiya Online By Kalaiya Online